កន្ត្រងដែកសម្រាប់ទុកឧបករណ៍

កន្ត្រងដែកសម្រាប់ទុកឧបករណ៍កន្ត្រងដែកសម្រាប់ទុកឧបករណ៍


  • ផលិតចេញផ្ទាល់ពីរោងចក្រ ដោយប្រើគ្រឿងចក្រដ៏ទាន់សម័យ យកចិត្តទុកដាក់រាល់ដំណាក់កាលការផលិត។

  • អាចកម្ម៉ងទំហំបានតាមតម្រូវការ គ្របផ្ទៃដោយទម្រង់ការជ្រលក់ស័ង្កសី មានគុណភាពស្តង់ដា មានភាពរឹងមាំ ធន់បានយូរ ការពារច្រែះ។

  • និងជួយពន្យារសុពលភាពការប្រើការ។

  •  
 

S.S.M ឧស្សាហកម្ម ជាចំបងផ្ដោតទៅលើការចំណាយរបស់សហគ្រាសឯកជន ដោយការវិនិយោគទៅលើគម្រោងជាច្រើនដូចជា បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ បានឈានមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម គ្រឿងបន្លាសផ្សេងៗ ដែលមានដូចជា គ្រឿងធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ ល ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្ដល់នូវសេវាកម្ម សំរាប់រាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រង និងវិស្វករសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានមុខជំនាញខាងផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ។ រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ មានម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សំរាប់ការផលិត ផលិតផលតាមស្ដង់ដា ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមទស្សនារោងចក្រយើងខ្ញុំ ឬក៏មើលរាល់គំរូផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ssmindustry.com
CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise
ខ្សែជណ្ដើរ, ប្រអប់ព្យួរ,ធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ , Triple Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 get more info 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Machine Maintenance)

การบำรุงรักษาหมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา

จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา

1. เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ สามารใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด
2. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหายหรือ ทำงานผิดพลาด
3. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การทำให้เครื่องมือเครื่องใช้มีมาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น
4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทำงานผิดพลาด ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาด
5. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการบำรุงรักษา จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียงดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี เดินราบเรียบไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
 

รับซ่อมเครื่องจักรกล ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ผลิตสร้างเครื่องจักร
เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

 


 

 

 

งานสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักร


 

 

 

จัดทำ Part เครื่องจักร ตามแบบ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue


 

 


เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

รับซ่อมเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานปรับปรุงเครื่องจักรกล รับสร้างเครื่องจักรกลตามแบบ รับออกแบบเครื่องจักรกล บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

บริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล รวมถึงการจัดหาวัสดุเพื่อทำชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล และการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ ก่อนการนำไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้รับความพอใจในการให้บริการจากกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมซีเมนต์, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อนเนื่อง และพัฒนาด้านเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับซ่อมเครื่องจักรกล เพื่อการให้บริการเชิงวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ประเภทงานบริการ/งานจ้างทำ
- รับซ่อมเครื่องจักรกล
- รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
- รับทำงานเชื่อมประกอบ
- รับงานเชื่อพอกแข็งโลหะพิเศษ
- ทำงานพ่นพอกผิวแข็งโลหะพิเศษ
- ให้คำปรึกษางานซ่อมบำรุง
- งานปรับปรุงเครื่องจักรกล

 

 

สนใจติดต่อ
เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.
104/21 หมู่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 174 6408, +662 174 6409
โทรสาร : +662 174 6410
อีเมล : chuan_1971@hotmail.com
stcmatal.brandexdirectory.com
www.stcmatalindustry.com

ชุดบานประตู พีวีซี

ชุดบานประตู พีวีซี, บานประตู uPVC, วัสดุก่อสร้าง สเท็ป อินฟินิตี้ หจก.


ชุดบานประตู พีวีซี ดูเพิ่มเติม click

ประตู ชนิดนี้จะมีโครงด้านในที่ผลิตจากวัสดุประเภทเหล็ก หรือ อลูมิเนียม โดยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทผู้ผลิต และปิดทับหน้าด้วยแผ่นประตู PVC ที่ผ่านการทำสีพร้อมลวดลายที่สวยงาม

ข้อดี - มีให้เลือกหลากสี ราคาถูก ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นและปลวก ไม่ผุ ไม่หด บวม หรือบิดงอ น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย
ข้อเสีย - ไม่ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งภายนอกและบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง เพราะความร้อนจากแสงแดดจะทำให้บานประตูกรอบเสียหายได้ อีกทั้งบานประตูยังง่ายต่อการงัดแงะเพื่อการโจรกรรม ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้ติดตั้งภายในมากกว่า เช่น ประตูห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ฯลฯ

PVC หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ PVCโฟม ซึ่งจะเป็นที่ชื่อที่ต่างประเทศนิยมใช้เรียกกันอย่างกว้างขวาง โดยชื่อของPVCนี้จะมีความใกล้เคียงกับUPVCหรือไวนิลมาก แก่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตรงที่จะมีสารปรุงแต่งที่ใส่เพิ่มขึ้นในPVC ซึ่งสารประกอบนี้ มีชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า พลาสติไซเซอร์ (plasticizers) เป็นสารที่ใส่ในโพลิเมอร์ (polymer) หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อลดจุดหลอมที่ทำให้เกิดการไหล (flexing temperature) ของพลาสติกทำให้เม็ดพลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มขึ้น สะดวกต่อการดึง รีด ฉาบ หรือหล่อแบบ และยังเป็นตัวรักษาความอ่อนนุ่มไม่ให้เสียไปโดยง่าย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทนต่อกรดด่าง น้ำมันและผงซักฟอก โดยจะใส่ประมาณ 20-40% โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นสารชนิดที่ใส่เพื่อให้ค่าการอ่อนตัวที่มากขึ้น แต่ก็ทำให้ค่าความคงทนต่อแดด รังสียูวี และความร้อนลดลงมากในผลิตภัณฑ์PVC
uPVC ย่อมาจาก Unplasticized Polyvinyl chloride หรืออาจเรียกได้ว่า Rigid PVC ซึ่งคือ พีวีซีที่ไม่มีการเติมสารเพิ่มความนิ่ม (plasticizer) โดยในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ uPVC จะมีการผสมสารเสริมสภาพ (stabilizer) และสารเติมแต่งอื่นๆ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพให้วัสดุยูพีวีซีให้มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม แล้วผสมสารเสริม (Stabilizer) เพื่อความทนทานต่อแสงแดด ความชื้น และสภาพอากาศภายนอก จึงทนทานกว่า พีวีซีและพลาสติกประเภทอื่นๆ uPVC ที่ดี ที่เรียกว่า Virgin-uPVC ควรมีผิวมันเงาและ มีสีขาวนวลตาอันเกิดจากส่วนผสมที่มีคุณภาพสูง ปราศจากการใส่สีเพิ่มเติม หากเป็น uPVC เกรดต่ำจะค่อนข้างบาง บุบ เหล็กก่อสร้าง และ เปราะ หากทดลองบีบแรงๆ อาจจะแตกได้ พื้นผิวจะเป็นฟองอากาศเม็ดเล็กๆ มีรอยเส้นเล็กๆ คล้ายรอยปริและมีสีด้านหรือ อาจสีมีสีขาวเกินไป ซึ่งเกิดมาจากการใส่สีเพิ่มเติมเพื่อให้ดูขาว เสมือนเป็น uPVC ที่มีคุณภาพดี
uPVC ที่มีคุณภาพดีจะไม่มีปัญหาปลวกและแมลง ปราศจากการผุกร่อนจากความชื้น ไม่หดตัวหรือขยายตัวตามสภาพอากาศ ไม่กรอบแตก ไม่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสี สามารถคงรูปอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งาน ที่สำคัญคือไม่มีช่องว่างตามรอยต่อ เนื่องจากใช้การเชื่อมมุมด้วยความร้อน (Fusion Welding) ควบคู่กับการใช้ระบบยางซีลยางพิเศษ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ซึ่งเป็นยางชนิดเดียวกับที่ใช้กับ กระจก รถยนต์ เป็นยางที่มีคุณภาพสูง สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนและกันเสียงได้ดี จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ uPVC คือ สามารถดีไซน์ให้ใส่ กระจก ได้หลากหลายความหนา ทั้ง กระจก ธรรมดาและ กระจก กันเสียงที่เป็น กระจก สองชั้นประกบกัน

 

         

 

        

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/ 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเท็ปอินฟินิตี้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1991 ผลิตและจัดจำหน่ายจมูกบันไดที่ดีและมีคุณสมบัติตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม

ภายใต้แบรนด์ INFINITE ผลิตภัณฑ์จมูกบันไดทีมั่นใจได้มากกว่าคุณภาพ และความโดดเด่นของรูปแบบและสีสันที่สวยงามของผลิตภัณฑ์ ที่คุณเลือกได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเท็ป อินฟินิตี้ ผู้จำหน่ายบัวเชิงผนัง,จมูกบันได,เซี้ยม,บัวเชิงผนังคุณภาพ,จมูกบันไดทุกชนิด,จำหน่ายเซี้ยม,ชักร่อง,บัวฝ้าอลูมิเนียม,บานประตู PVC,บานประตู Upvc,บานซิ้งค์ พีวีซี,คิ้วเหลี่ยมเข้ามุม อลูมิเนียม,คิ้วโค้งเข้ามุมอลูมิเนียม,คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียม,กรุยเชิง,ซับวงกบ,ตะแกรงสระว่ายน้ำ,มุมกันชน,ธรณีประตู,เส้นแบ่งแนว,วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง,วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างราคาขายส่ง,วัสดุก่อสร้างราคาขายส่ง

 

 

สนใจติดต่อ

 

สเท็ป อินฟินิตี้ หจก.

 

73/68-70 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2887 3351-5, +668 1803 7068, +668 6338 2975

 

Fax +66 2887 3356

 

Email: stepinfinity@hotmail.com , sales@stepinfinity.com

 

http://stepinfinity.thailandpocketpages.com

ชุดบานประตู พีวีซี

ชุดบานประตู พีวีซี, บานประตู uPVC, วัสดุก่อสร้าง สเท็ป อินฟินิตี้ หจก.


ชุดบานประตู พีวีซี ดูเพิ่มเติม click

ประตู ชนิดนี้จะมีโครงด้านในที่ผลิตจากวัสดุประเภทเหล็ก หรือ อลูมิเนียม โดยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทผู้ผลิต และปิดทับหน้าด้วยแผ่นประตู PVC ที่ผ่านการทำสีพร้อมลวดลายที่สวยงาม

ข้อดี - มีให้เลือกหลากสี ราคาถูก ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นและปลวก ไม่ผุ ไม่หด บวม หรือบิดงอ น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย
ข้อเสีย - ไม่ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งภายนอกและบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง เพราะความร้อนจากแสงแดดจะทำให้บานประตูกรอบเสียหายได้ อีกทั้งบานประตูยังง่ายต่อการงัดแงะเพื่อการโจรกรรม ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้ติดตั้งภายในมากกว่า เช่น ประตูห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ฯลฯ

PVC หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ PVCโฟม ซึ่งจะเป็นที่ชื่อที่ต่างประเทศนิยมใช้เรียกกันอย่างกว้างขวาง โดยชื่อของPVCนี้จะมีความใกล้เคียงกับUPVCหรือไวนิลมาก แก่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตรงที่จะมีสารปรุงแต่งที่ใส่เพิ่มขึ้นในPVC ซึ่งสารประกอบนี้ มีชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า พลาสติไซเซอร์ (plasticizers) เป็นสารที่ใส่ในโพลิเมอร์ (polymer) หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อลดจุดหลอมที่ทำให้เกิดการไหล (flexing temperature) ของพลาสติกทำให้เม็ดพลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มขึ้น สะดวกต่อการดึง รีด ฉาบ หรือหล่อแบบ และยังเป็นตัวรักษาความอ่อนนุ่มไม่ให้เสียไปโดยง่าย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทนต่อกรดด่าง น้ำมันและผงซักฟอก โดยจะใส่ประมาณ 20-40% โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นสารชนิดที่ใส่เพื่อให้ค่าการอ่อนตัวที่มากขึ้น แต่ก็ทำให้ค่าความคงทนต่อแดด รังสียูวี และความร้อนลดลงมากในผลิตภัณฑ์PVC
uPVC ย่อมาจาก Unplasticized Polyvinyl chloride หรืออาจเรียกได้ว่า Rigid PVC ซึ่งคือ พีวีซีที่ไม่มีการเติมสารเพิ่มความนิ่ม (plasticizer) โดยในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ uPVC จะมีการผสมสารเสริมสภาพ (stabilizer) และสารเติมแต่งอื่นๆ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพให้วัสดุยูพีวีซีให้มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม แล้วผสมสารเสริม (Stabilizer) เพื่อความทนทานต่อแสงแดด ความชื้น และสภาพอากาศภายนอก จึงทนทานกว่า พีวีซีและพลาสติกประเภทอื่นๆ uPVC ที่ดี ที่เรียกว่า Virgin-uPVC ควรมีผิวมันเงาและ มีสีขาวนวลตาอันเกิดจากส่วนผสมที่มีคุณภาพสูง ปราศจากการใส่สีเพิ่มเติม หากเป็น uPVC เกรดต่ำจะค่อนข้างบาง บุบ และ เปราะ หากทดลองบีบแรงๆ อาจจะแตกได้ พื้นผิวจะเป็นฟองอากาศเม็ดเล็กๆ มีรอยเส้นเล็กๆ คล้ายรอยปริและมีสีด้านหรือ อาจสีมีสีขาวเกินไป ซึ่งเกิดมาจากการใส่สีเพิ่มเติมเพื่อให้ดูขาว เสมือนเป็น uPVC ที่มีคุณภาพดี
uPVC ที่มีคุณภาพดีจะไม่มีปัญหาปลวกและแมลง ปราศจากการผุกร่อนจากความชื้น วัสดุก่อสร้าง ไม่หดตัวหรือขยายตัวตามสภาพอากาศ ไม่กรอบแตก ไม่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสี สามารถคงรูปอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งาน ที่สำคัญคือไม่มีช่องว่างตามรอยต่อ เนื่องจากใช้การเชื่อมมุมด้วยความร้อน (Fusion Welding) ควบคู่กับการใช้ระบบยางซีลยางพิเศษ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ซึ่งเป็นยางชนิดเดียวกับที่ใช้กับ กระจก รถยนต์ เป็นยางที่มีคุณภาพสูง สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนและกันเสียงได้ดี จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ uPVC คือ สามารถดีไซน์ให้ใส่ กระจก ได้หลากหลายความหนา ทั้ง กระจก ธรรมดาและ กระจก กันเสียงที่เป็น กระจก สองชั้นประกบกัน

 

         

 

        

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/ 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเท็ปอินฟินิตี้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1991 ผลิตและจัดจำหน่ายจมูกบันไดที่ดีและมีคุณสมบัติตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม

ภายใต้แบรนด์ INFINITE ผลิตภัณฑ์จมูกบันไดทีมั่นใจได้มากกว่าคุณภาพ และความโดดเด่นของรูปแบบและสีสันที่สวยงามของผลิตภัณฑ์ ที่คุณเลือกได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเท็ป อินฟินิตี้ ผู้จำหน่ายบัวเชิงผนัง,จมูกบันได,เซี้ยม,บัวเชิงผนังคุณภาพ,จมูกบันไดทุกชนิด,จำหน่ายเซี้ยม,ชักร่อง,บัวฝ้าอลูมิเนียม,บานประตู PVC,บานประตู Upvc,บานซิ้งค์ พีวีซี,คิ้วเหลี่ยมเข้ามุม อลูมิเนียม,คิ้วโค้งเข้ามุมอลูมิเนียม,คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียม,กรุยเชิง,ซับวงกบ,ตะแกรงสระว่ายน้ำ,มุมกันชน,ธรณีประตู,เส้นแบ่งแนว,วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง,วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างราคาขายส่ง,วัสดุก่อสร้างราคาขายส่ง

 

 

สนใจติดต่อ

 

สเท็ป อินฟินิตี้ หจก.

 

73/68-70 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2887 3351-5, +668 1803 7068, +668 6338 2975

 

Fax +66 2887 3356

 

Email: stepinfinity@hotmail.com , sales@stepinfinity.com

 

http://stepinfinity.thailandpocketpages.com

คาร์บอนฟิลเตอร์

Pleated Filter : Mini Pleated Filter for Dust, คาร์บอนฟิลเตอร์, แผ่นฟอกอากาศ, ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น : เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

 

 

Pleated Filter : Mini Pleated Filter for Dust

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

จำหน่ายคาร์บอนฟิลเตอร์, แผ่นฟอกอากาศ, ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น,กรองอากาศ, กรองกลิ่น, ไส้กรอง, ชุดกรอง, ผลิตภัณฑ์ NANO, แผ่นฟอกอากาศ NANO, เครื่องบำบัดอากาศในโรงงาน, เครื่องฟอกอากาศระบบ NANO

 

 

บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัท ซึ่งดำเนินการมานาน กว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจด้านใยกรองฝุ่น, CARBON FILTER (คาร์บอนฟิลเตอร์), ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการกำจัดกลิ่น, ไส้กรองทุกประเภท, ชุดกรองทุกรูปแบบ, เครื่องฟอกอากาศ และมีสิทธิบัตร, ใบรับรองในสินค้าแต่ละชนิด
โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า Green Cool : กรีนคูล


บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย เพิ่มสายของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบัน อากาศมักปนเปื้อนสิ่งที่มีพิษมากมาย โดยเฉพาะเชื้อโรคต่างๆ เนื่องจากภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดความชื้นมาก ทำให้มีเชื้อโรคแปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย บริษัทฯ จึงผลิตสินค้าขึ้นใหม่ๆ เพื่อให้คนไทย และมนุษย์โลก ได้ใช้สินค้าของคนไทยในราคาย่อมเยาว์  ได้ช่วยมนุษย์โลกให้พ้นจากเชื้อโรค, ควันพิษ, กลิ่นในอากาศ

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์ NANO (นาโน) ได้แก่ NANO FILTER (นาโน ฟิลเตอร์), NANO CARBON (นาโน คาร์บอน) หรือของใช้ ปลอดกลิ่น ปลอดเชื้อ, เสื้อ NANO (นาโน) สเปรย์กำจัดกลิ่น, แผ่นฟอกอากาศ NANO (นาโน) ปลอกหมอน, ถุงเท้า, แผ่นรองเครื่องมือ, ดอกไม้, ผ้าเช็ดเหงื่อ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ บริษัทฯ ทำเป็น NANO (นาโน) เองทั้งหมด เครื่องกำจัดกลิ่น เครื่องฟอกอากาศระบบ NANO (นาโน) กำจัดเชื้อโรคได้, กระถางดอกไม้ฟอกอากาศ เครื่องบำบัดอากาศในโรงงาน, บริษัท กำจัดกลิ่น, ฝุ่น, คาร์บอนฟิลเตอร์ เชื้อโรค, ควันพิษต่างๆ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เน้นคุณภาพสูง บริการที่ดี

 


โดยตั้งบริษัท จีนาโน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ขึ้นมา จำหน่ายผลิตภัณฑ์นาโนทั้งหมด ซึ่งแตกแขนงใช้ได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า Gnano : จีนาโน

 

 

    ลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกลิ่น, ฝุ่น, เชื้อโรค, ควันพิษต่างๆ สามารถปรึกษาได้ฟรีโดย Email มาถามปัญหา หรือโทรติดต่อสอบถาม

 

 

 

 

สนใจติดต่อ
เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.
136/11-10-12 หมู่ 4 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : +662920-8588
โทรสาร : +662920-8793
อีเมลล์ : info@jk-green.com,jk-green@hotmail.com,gnana-technology@hotmail.com
jkgreen.brandexdirectory.com
www.jk-green.com
www.ผู้ผลิตฟิลเตอร์.com
www.facebook.com/pages/GNANO-Technology/209314379229683

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15